Zorgstandaard

Een goede behandeling voor mensen die willen stoppen met roken is van groot belang. Daarom heeft het Partnership Stop met Roken in 2009 het initiatief genomen om een Zorgmodule Stoppen met Roken te ontwikkelen. Deze beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken). In 2019 is de volgende stap gezet en is deze vervangen door de Zorgstandaard Tabaksverslaving. Deze nieuwe Zorgstandaard Tabaksverslaving sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning (2016). Daarnaast sluit deze Zorgstandaard aan op ontwikkelingen in het veld van de stoppen-met-rokenzorg.

Een belangrijke reden om een Zorgstandaard te ontwikkelen is dat tabaksverslaving door zorgprofessionals beschouwd wordt als aandoening op zich, welke veelal leidt tot andere aandoeningen, zoals longziekten en cardiovasculaire aandoeningen.
De Zorgstandaard Tabaksverslaving heeft een bijzondere positie, omdat stoppen met roken niet alleen bij meerdere lichamelijke en psychische chronische aandoeningen en andere verslavingen van groot belang is, maar ook bij mensen die (nog) geen chronische aandoening hebben: stoppen met roken is voor iedere roker van belang. Dit belang is nog groter bij rokers met een verhoogd risico op een tabaksgerelateerde klacht of aandoening en rokers met een verhoogd risico voor anderen in hun omgeving. Bovendien hebben de meeste rokers een tabaksverslaving en dit is een aandoening op zichzelf.

De Zorgstandaard Tabaksverslaving sluit aan bij de moderne visie op de inrichting van preventie en zorg bij chronische ziekten. Een integrale benadering wordt nagestreefd in de vorm van netwerkzorg met een programmatische aanpak door multidisciplinair
samenwerkende zorgverleners. Zorgstandaarden spelen daarbij een centrale rol. De Zorgstandaard beschrijft immers de zorg die minimaal moet worden geleverd en stelt daarmee de norm. Ook beschrijft de Zorgstandaard de multidisciplinaire organisatie om die zorg te leveren en de bijbehorende kwaliteitsindicatoren als instrument voor de bewaking en bevordering van de kwaliteit van de betreffende zorgverlening. Om verzuiling en fragmentatie te voorkomen heeft het Coördinatieplatform Zorgstandaarden een model ontwikkeld, de ‘Standaard voor Zorgstandaarden’. Het model geeft aanwijzingen voor het format en de inrichting van een zorgstandaard. Ook geeft het de randvoorwaarden voor de beschrijving van de onderliggende organisatiestructuur en het kwaliteitsbeleid.

Downloaden:

Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019

Samenvattingskaart